0
Breznay Imre Egerben született 1870-ben. Az elemi iskolát és a gimnázium alsóbb osztályait szülővárosában végezte. 1891-ben az Egri Érseki Római Katolikus Tanítóképzőben tanítói oklevelet szerzett. Budapesten 1894-ben kapta meg felső nép- és polgári iskolai tanítói oklevelét, amely a magyar nyelv és történelem oktatására jogosította fel. Tanítóképző intézeti tornatanári oklevelet is szerzett. Kezdetben az Apponyi család bécsi otthonában házitanító. Samassa József érsek 1895-ben Egerbe hívta, a tanítóképző természettan és mennyiségtan tanárának. 1898-ban felmentették a fenti tárgyak tanítása alól és megbízták a magyar nyelv és irodalom, a történelem és az alkotmánytan oktatásával.

1924-ben címzetes igazgató lett. 1930-ban ment nyugdíjba. Közéleti emberként a különböző társadalmi, művelődési és jótékonysági mozgalmak, szervezetek aktív résztvevője. Az Egri Műkedvelők Körének és az Egri Dobó István Társaságnak védnöke, az Egri Fertálymesteri Testületnek tiszteletbeli elnöke, a Keresztény Iparoskörnek és az Egri Polgári Dalkörnek dísztagja volt.

A Gárdonyi Társaság és a Magyar Turista Egylet Bükki Osztályának alelnöke, a budapesti Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság tagja. A Ciszterci Diákszövetség egri alosztályának titkára.

A Tanítóképző Tanárok Országos Egyesületének, az egri Kaszinónak és a Hevesmegyei Takarékpénztárnak választmányi tagja. 1931-től 1944-ig az Egri Nyomda Rt. Elnöke, valamint Eger város képviselőtestületének is tagja volt. Breznay Imre szerkesztette a Népiskolai Tanügyet (1898- 1900), az Eger című újságot (1910-1914) és az Egri Népújságot (1921-1924). Írásai országos folyóiratokban is megjelentek (pl. Budapesti Hírlap, Magyar Paedagógia, Nemzeti Újság, stb.) Szépirodalommal is foglalkozott, verseket írt és irodalomtörténeti kutatómunkát is végzett.

A „Borovszky” (Magyarország vármegyéi és városai című sorozat) Heves vármegyei kötetében ő írta a megye sajtójáról és színjátszásáról szóló részt. Breznayt elsősorban helytörténészként ismerjük. Művei ma is a kutatók nélkülözhetetlen forrásai, többet közülük ismét kiadtak. Történeti munkái a megbíz hatóak és olvasmányosak, de tudományos igényű stílusúak. Legjelentősebb műve Eger a XVIII. században, melynek két kötete 1933-ban és 1934-ben jelent meg. Ezen kívül még jelentősebb munkái: Az egri fertálymesterségről (1907, 1939),

A tűzoltásról és a tűz ellen való védekezésről (1913), Az Egri Kaszinó százéves története (1934), Egri képeskönyv (1937). Ez utóbbit Karczos Bélával közösen szerkesztette, amely több nyelven és 230 fotó segítségével mutatja be a korabeli várost. Az Eger múltjából című művét két kötetesre tervezte, de sajnos csak az első jelent meg 1926-ban. Ebben olyan fontos és érdekes egri témákat dolgoz fel a 18-19. századból, mint a régi térképek Egerről, városfalak és városkapuk, az Egerpatak szabályozása,

Eger hídjai, egri árvizek és tűzvészek. Löffler Erzsébet Breznay Imre történetírói munkássága című tanulmányában (Agria XXI.: Az Egri Dobó István Vármúzeum évkönyve. Eger, 1985) közli Breznay Imre önállóan megjelent műveinek és történeti cikkeinek bibliográfiáját is. Breznay Imre munkásságáért 1932-ben a polgári Signum Laudist, 1940-ben pedig a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét kapta meg. 1944 februárjában hunyt el Egerben. A nekrológot Kapor (Apor) Elemér írta az Eger című lap február 18-i számában.

A gyásszertartást Kriston Endre püspök végezte, a gyászbeszédet pedig Somos Lajos tanítóképző intézeti igazgató mondta. Hamvait az egri Fájdalmas Szűzről elnevezett (Hatvani) temetőben helyezték örök nyugalomra. Kálnoky István polgármester javaslatára Egerben utcát neveztek el róla, a „boldog idők boldog krónikásáról”.

A háború miatt ez a kívánság csak később valósult meg. Jókai utcai lakóháza falán 2004-ben emléktáblát helyeztek el. Stróbl Alajos a Dobó-szobor egyik mellékalakját, Mekcsey Istvánt Breznay Imréről mintázta. Breznay Imre Eger város 20. századi történelmének meghatározó személyisége. Oly sokat tett szeretett szü- lővárosáért, hogy megérdemelné a posztumusz díszpolgári címet és a város által felállított síremléket az utókor hálájaként.

Dr. Szecskó Károly

a cikk megjelent EGRI MAGAZIN számában

Megjegyzés küldése

 
Top