0
Gyönge volt a vár, de Dobó tudta, hogy nem a falak, hanem a védők teszik erőssé a várat.

Dobó Istvánnak mindössze 200 huszárja és 200 muskétása volt. Először kitünő tüzérekről gondoskodott, a kik a várban teljes ellátást és 20 forint évi díjat kaptak. 9 tűzmester közül öt idegen volt.

A vár zsoldos katonaságán kívül volt udvari személyzet, mely 60-70 főből állott. Dobó István Egerből és a vidéki községekből: Felnémet-, Tálya-, Maklárról puskásokat hívott be a várba, ezek száma a számadás szerint 405-re rugott. Gondoskodott 2 zászlótartóról, 2 dobosról, mesteremberekről, munkás jobbágyokról. Istvánffy szerint 13 sebészt, 7 kovácsot, 5 ácsot, 9 molnárt, 8 mészárost hívott be a várba. A falukról 14 kenyérsütő asszonyt rendelt be és 180 parasztot s mindeniknek megjelölte kötelességét.

illusztráció, részlet az Egri Csillagok filmből

Az egri vár fegyverforgatóinak száma csekély volt. Azért a veszedelem idején Mekchey lelkesítő szavával bejárta a szomszédos vármegyéket és azokat segítségre szólította föl. Gömör, Borsod, Abaúj, Zemplén, Torna, Sáros, Szepes és Heves vármegyék követei a július 21-i szikszói tanácskozáson Eger védelmét 502megígérték, - a bányavárosok, a szabad kir. városok és a főurak közül többen hadiszereket, ágyúkat ígértek.

Nagy volt a lelkesedés és az áldozatkészség, mert mindnyájan tudták hogy hat vármegye nagy részének megtartása és messze föld biztonsága függ Egertől és a vár, nagy fontosságának megfelelően, élelmi szerekkel s katonasággal megerősítve nincs.

Élelmi szerek, lőpor, ólom, ágyúk, majd felkelő-csapatok érkeznek Egerbe. Perényi Ferencz 25 embert, a jászói prépost 40, Báthory György 30 harczost, Serédi György 49, Homonnay Gáborné 24 drabantot küldöttek, Borsod 50, Abaúj 50, Gömör 49, Sáros 70, Szepes 41, Ung 18, a szabad városok 100, Kassa 210 felkelő vitézzel siettek Eger védelmére. Ezekhez járult az egri káptalan 9 s a karthauzi néma barátok 4 drabantja.

Az országos főkapitány utasítására Zoltai István 40, Pető Gáspár 40, Bornemisza Gergely diák 250 gyalogossal jelentek meg Egerben. E segélyhadakkal az egri vár fegyverforgatóinak száma a 2000-et megközelítette. Ezt a számot bizonyítják Dobó számadásának adatai és Tinódy helyszíni feljegyzései.

Dobó Mekcheyvel berendezte a vár védelmét. Részletesen leírják Tinódy is, Istvánffy is, kiket helyezett el a Dobó-bástyához, a Tömlöczbástyához, a Sándor-bástyához, a középkapunak és a külső várnak a védelmére. Megbízott egyeseket a Csabi bástya, a Bebek-bástya védelmével.

A sereg főparancsnoka Mekchey lett, Dobó a tűzőrség élén állott; - hadnagyaik voltak: Pető Gáspár, Zoltay István, Bornemisza Gergely diák és Fügedy János.

Az egri várban - mint Dobó és Bornemisza számadásai sejtetik - vörös, zöld tafota és fehér gyolcsból készített nemzeti színű lobogóra esküdött föl a katonaság, hogy engedelmeskednek a vezéreknek és a ki a vár feladását előhozza egy szóval is, a halál fia leszen

Forrás, további részletek és tartalmak a cikk eredeti helyén olvashatsz: mek.oszk.hu

Megjegyzés küldése

 
Top