0

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot.

A pályázat rögzítésének
és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2016. november 8.

'A' típusú ösztöndíjpályázatra azok az Eger város önkormányzat illetékességi területén a pályázat kiírása idején a 27. életévüket be nem töltött egri lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.


'B' típusú ösztöndíjpályázatra azok az Eger város önkormányzatának illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázat benyújtásának módja

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges.

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell benyújtani.

Postai úton: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Iroda, 3300 Eger, Dobó tér 2., vagy
Személyesen: Eger, Kossuth Lajos u. 28. szám alatt, az Almagyar utca felől is megközelíthető ügyfélfogadóban, hétfőn 1300-1600, szerdán 800-1700, valamint pénteken 800-1200 óra közötti időpontokban.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Ügyintézők: Babkáné Kocsis Olga 521-994; Bial Imréné 521-977; Molnár Sándorné 521-785; Nagy Róbertné 523-767; Oláh Sándorné 523-769; Tóth Melinda 521-768; Rózsa Beatrix 521-973;


# # #

Háttérinformációként idézet a Közgyűlés által elfogadott előterjesztésből:
„Bursa Hungarica Ösztöndíjban azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok részesülhetnek, akik teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A korábbi évek tapasztalata alapján a jogosultak számára jelentős segítséget nyújtunk tanulmányaik végzéséhez az 5.000,- Ft-os, a központi résszel együtt 10.000,- Ft-os havi ösztöndíjjal.
A tavalyi évben ösztöndíjat költségvetési keret hiánya miatt egy esetben sem kellett elutasítanunk, a rendeleti feltételeknek megfelelő 59 fiatal mindegyike megkaphatta a támogatást.
Annak érdekében, hogy többen kaphassák az ösztöndíjat a jogosultság alapját képező egy főre jutó jövedelem összegét javaslom a települési támogatás megállapításáról, kifizetésének, folyósításának rendjéről, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletben a temetési támogatáshoz meghatározott értékre emelni. Ez 2 fős család esetén 125.400,-Ft helyett 199.800,-Ft, 4 fős háztartásnál 199.500,-Ft helyett 333.000,-Ft, amivel több, mint másfélszeresére nő a jövedelemhatár.

Az önellátó, vagy nem a szüleik (általában nagyszüleik) háztartásában élő pályázók esetében vizsgáljuk a jogosultság szempontjából a szülők tartási képességét. Javaslom a tartási képességet meghatározó rászorultsági értékek megemelését oly módon, hogy az a szülő, akinek egyedül élőként a jövedelme a mindenkori kötelező minimálbér összegét, családban élőként az egy főre jutó jövedelme a minimálbér 75%-át nem haladja meg tartásra nem képes.”

Megjegyzés küldése

 
Top